Klauzula informacyjna

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Apollogic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, tel. +48 61 6311067.
 2. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, napisz do naszego Inspektora Ochrony Danych, na wskazany powyżej adres naszej siedziby lub pocztą elektroniczną na adres: iod-anti-bot-bitapollogic.com.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (ewentualnie przyszłych rekrutacji, jeżeli wyraziłeś/aś na to zgodę).
 4. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest:
  – w przypadku preferowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – obowiązek prawny ciążący na administratorze, a w przypadku danych podanych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22(1) kodeksu pracy – Twoja dobrowolna zgoda,
  – w przypadku preferowania innych form współpracy – Twoja dobrowolna zgoda.
 5. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, pisząc do nas wiadomość na wskazany powyżej adres korespondencyjny albo adres e-mail.
 6. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 7. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być nasi podwykonawcy – dostawcy usług i systemów teleinformatycznych.
 8. Jeżeli taka potrzeba będzie wynikać ze specyfiki procesów biznesowych, możemy również udostępnić Twoje dane osobowe naszym spółkom powiązanym: apoQlar GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy, theBlue.ai GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy, a także Apoq Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, przy czym w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – dane te będą przetwarzane do czasu ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierzesz udział. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 10. W przypadku preferowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, podanie danych osobowych w zakresie określonym przez art. 22(1) kodeksu pracy jest wymagane przez przepisy prawa; podanie danych w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe.
 11. W przypadku preferowania innych form współpracy, podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierzesz udział.
 12. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 13. Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo do ich poprawiania.
 14. Gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem – możesz żądać ich usunięcia.
 15. Masz prawo również do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość; gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń.
 16. Możesz żądać przeniesienia swoich danych.
 17. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.