Zapytaj o projekt:

Search

Klauzula informacyjna

• Administratorem Twoich danych osobowych jest Apollogic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, tel. +48 61 6311067.

• Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, na wskazany powyżej adres naszej siedziby lub pocztą elektroniczną na adres: iod-anti-bot-bitapollogic.com.
• Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

-w celu organizacji indywidualnego warsztatu szkoleniowego, w tym w celu umożliwienia nam z Tobą kontaktu,

-w celach marketingowych (w tym w związku z wysyłaniem materiałów przedsprzedażowych i sprzedażowych, informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.).

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

• W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, pisząc do nas wiadomość na wskazany powyżej adres korespondencyjny albo adres e-mail.

• Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

• Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być nasi podwykonawcy – w szczególności dostawcy usług i systemów teleinformatycznych itp.

• Jeżeli wyrazisz na to zgodę, możemy przekazać Twoje dane firmie SAP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, która jest współorganizatorem indywidualnego warsztatu szkoleniowego.

• W celu organizacji indywidualnego warsztatu szkoleniowego Twoje dane będziemy przetwarzać do dnia warsztatu, a po tej dacie – do dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z indywidualnym warsztatem szkoleniowym.

• W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzać przez maksymalny okres 5 lat od ostatniego kontaktu, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę.

• Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne, jeżeli chcesz uczestniczyć w  indywidualnym warsztacie szkoleniowym, względnie otrzymywać od nas materiały marketingowe.

• W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych.

• Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo do ich poprawiania.

• Gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem – możesz żądać ich usunięcia.

• Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość; gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń.

• Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.