Zapytaj o projekt:

Search

Klauzula informacyjna

• Administratorem Twoich danych osobowych jest Apollogic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, tel. +48 61 6311067.
• Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, na wskazany powyżej adres naszej siedziby lub pocztą elektroniczną na adres: iod-anti-bot-bitapollogic.com.
• Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– w celu organizacji webinarów Akademia Zakupów, w tym w celu umożliwienia nam z Tobą kontaktu,
– w celach marketingowych (w tym w związku z wysyłaniem materiałów przedsprzedażowych i sprzedażowych, informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.).
• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
• W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, pisząc do nas wiadomość na wskazany powyżej adres korespondencyjny albo adres e-mail.
• Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
• Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być nasi podwykonawcy – w szczególności dostawcy usług i systemów teleinformatycznych itp.
• Możemy udostępnić Twoje dane osobowe naszym spółkom powiązanym: apoQlar GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy, theBlue.ai GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy, a także Apoq Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
• W celu organizacji webinarów Akademia Zakupów Twoje dane będziemy przetwarzać do dnia zakończenia webinarów, a po tej dacie – do dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z webinarami.
• W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzać przez maksymalny okres 5 lat od ostatniego kontaktu, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę.
• Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne, jeżeli chcesz uczestniczyć w  webinarach, względnie otrzymywać od nas materiały marketingowe.
• W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych.
• Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo do ich poprawiania.
• Gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem – możesz żądać ich usunięcia.
• Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość; gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń.
• Możesz żądać przeniesienia swoich danych.
• Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.