Klauzula informacyjna

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, stanowisko, nazwę firmy, nr telefonu, adres e-mail, jest Apollogic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, tel. +48 61 6311067.
 2. Dane te otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani / Pana, bądź ze źródeł publicznie dostępnych bądź od naszego potencjalnego kontrahenta (będącego Pani/Pana pracodawcą).
 3. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, na wskazany powyżej adres naszej siedziby lub pocztą elektroniczną na adres: iod-anti-bot-bitapollogic.com.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  – w celach marketingowych (w tym w związku z wysyłaniem materiałów przedsprzedażowych i sprzedażowych, informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.),
  – w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy naszymi firmami (w tym w celu zapewnienia komunikacji)
  – w celu dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  – w przypadku przetwarzania w celach marketingowych – nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jeżeli Państwa firma jest już naszym kontrahentem) bądź zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – jeżeli Państwa firma nie jest naszym kontrahentem),
  – w przypadku przetwarzania danych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy – nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami – nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6.  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu bezpośredniego – może Pani/Pan sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Pani/Pana danych osobowych. Wówczas przestaniemy przetwarzać te dane.
 7.  Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes inny niż marketing bezpośredni – może Pani/Pan sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Wówczas przestaniemy przetwarzać te dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas tych danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do wykonania umowy bądź ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8.  Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda – w każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę, pisząc do nas wiadomość na wskazany powyżej adres korespondencyjny albo adres e-mail.
 9.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 10.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi podwykonawcy – w szczególności dostawcy usług i systemów teleinformatycznych, kurierzy itp.
 11.  W celach marketingowych Pani/Pana dane będziemy przetwarzać przez maksymalny okres 5 lat od ostatniego kontaktu, chyba że wcześniej złoży Pani/Pan sprzeciw lub wycofa swoją zgodę.
 12.  W pozostałych celach Pani/Pana dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zawarcia umowy, a w razie jej zawarcia – przez okres jej obowiązywania a następnie aż do upływu czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. W każdym przypadku przestaniemy przetwarzać dane w razie zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 13.  Podanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne, jeżeli chce Pani/Pan otrzymywać od nas materiały marketingowe.
 14.  Podanie danych osobowych w pozostałych celach jest konieczne do podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy naszymi firmami. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 15.  W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 16. Jeżeli zauważy Pani/Pan, że Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pani/Pan prawo do ich poprawiania.
 17.  Gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem – można żądać ich usunięcia.
 18.  Ma Pani/Pan prawo również do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważy Pan/Pani, że Pani/Pana dane są nieprawidłowe, może Pani/Pan żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość; gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/ Pan chciał/a, aby zostały usunięte, gdy Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń.
 19.  Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.